Stadgar

Stadgar för Hafsta byalag

§ 1 Föreningens namn är Hafsta Byalag. Föreningen skall tillvarata byalagets intressen och förvalta gemensam egendom.

§ 2 Medlem i föreningen är den som innehar mark, tomt eller hus eller hyr hus inom Hafsta bys gränser.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande även kallad byfogde, vice ordförande, sekreterare, kassör och 4-7 ledamöter. Ordförande har utslagsröst. Ordföranden och kassör är firmatecknare var för sig. Årsmötet väljer ordförande som sitter på ett år samt vice ordförande på två år.
Hälften av ledamöterna väljs på två år – resterande på ett år. Styrelsen utser inom sig efter årsmötet, kassör och sekreterare. Revisor väljs på två år. Valberedning på ett år i taget.

§ 4 Styrelsen sammanträder på kallelse av byfogden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 5 Sekreteraren för och förvarar protokoll över styrelsens och föreningens möten.

§6 Kalenderåret är föreningens verksamhetsår och räkenskapsår.

§7 Räkenskaperna tillhandahålles revisorn senast sju dagar före årsmötet.

§ 8 Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
*Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
*Styrelsens årsberättelse.
*Revisorns årsberättelse.
*Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
*Val avseende kommande verksamhetsår av:  Ordförande, Vice-ordförande, Övriga styrelseledamöter,  Revisor, Valberedning 3 personer, Övriga frågor.

§ 9 Årsmötet skall hållas senast i maj månad. Kallelse till  årsmötet skall ske senast två veckor före mötet genom affischering i byn.